Giày Vinh xinh
03-02-2018 02:45 pm
G714: xuồng da lì 350k
Màu đen 35 39
Màu cam be: 34 35 36 37 38 39
Cao: 7cm

Đo độ tương thích giữa hai người!